Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.177

26-10-17 11:17

Din 26.10.2017 privind validarea mandatului de consilier local, a domnului GYORFI ȘTEFAN, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi din partea UDMR

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa UDMR Organizația Județeană  Mureș nr.213/18.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 55225/19.10.2017.
Luând în considerare Raportul  de specialitate nr.55230/2017 a Biroului Resurse Umane salarizare, administrativ,  avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin, precum și procesul verbal al comisiei de validare.
In conformitate cu prevederile:
•Art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 – cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru alegerea autoritătilor  administratiei publice locale, pentru modificarea  Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004-privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.
•Art.6 alin.2 şi 3 și art. 7 alin.1. din Legea nr.393/2004- privind statutul aleşilor locali – cu modificarile si completarile ulterioare;
•Art.31 alin.2, 3  si 5, precum si art.32 din Legea nr.215/2001 – republicata si actualizată;
•Hotărârea Consiliului Local al municipiului Reghin  privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local a dlui Horvath Daniel Alexandru, ca urmare a demisiei.
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.9. si ale art.45 alin.(1) din Legea  Administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se validează  mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Reghin, a dlui GYORFI ȘTEFAN, supleant pe lista de candidati ai  UDMR, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016.


Art.2. Se ia act de depunerea în faţa Consiliului Local Reghin de către dl.GYORFI ȘTEFAN, a jurământului, conform dispoziţiilor legale în materie.


Art.3 Cu data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Reghin nr.2 /25.06.2016 si nr.6/25.06.2016.


Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin prin Compartimentul de lucru al Consiliului Local.


Art.5 Prezenta  se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Primarului Municipiului Reghin, UDMR Organizația Județeană Mureș, Dlui GYORFI ȘTEFAN, publicare pe pagina de internet a instituţiei, Afişare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA