Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.179

26-10-17 11:19

Din 26.10.2017 privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie - ”Ziua Națională a României” și alocarea sumei necesară desfăşurării în bune condiții a evenimentului

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 55234/19.10.2017 , precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2007 privind finantele publice locale - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRAŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie - ”Ziua Națională a României”, care se va desfășura în data de 1 decembrie 2017, în zona centrală a municipiului Reghin, respectiv Parcul Central și Piața Petru Maior.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului menționat la alin. (1), reprezentând cheltuieli cu artiști, cazare, transport, promovare, protocol, suport tehnic etc.


Art.2. (1) Se aprobă desfășurarea activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie - ”Ziua Națională a României” în locația menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.
       (2) Ocuparea domeniului public se va realiza în condițiile prevăzute în Contractul cadru- Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     


Art.3. Decontarea sumelor prevăzute la art. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se va face în baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul prin aparatul de specialitate..

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin; Serviciul Buget Contabilitate; Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport; Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat; Compartimentul Juridic, Compartimentul Achiziții, afişare, publicare pe site-ul instituției.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Anexa la HCL Reghin nr.179/26.10.2017