Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.124

11-07-17 13:24

Din 11.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Construire Container CPU "

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.44.056/07.07.2017, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Construire Container CPU", precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin.
Potrivit dispoziţiilor HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c) și alin. (4), lit. d) precum şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Construire Container CPU" cuprinși în Documentația tehnică nr. 766/2016, elaborată de SC. VALTER SERV SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Finanțarea obiectivului de investiție se va asigura integral din Bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin şi Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi.           


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
MARIAN OVIDIU MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA