Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.123

11-07-17 13:23

Din 11.07.2017 privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local Municipal Reghin pentru ședința extraodinară a Consiliului Local municipal Reghin din data de 11.07.2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.47 alin.3, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru ședința extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin din data de 11.07.2017,  în persoana dlui consilier Marian Ovidiu Mihai.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dl.consilier Marian Ovidiu Mihai ;
-Afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
MARIAN OVIDIU MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA