Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.117

29-06-17 10:17

Din 29.06.2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului Reghin în calitate de observator la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori si directori adjuncti din unitățiile de învățământ preuniverstar din mun. Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare administrativ nr. 42302/22.06.2017;
Având în vedere adresele Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr.5939/21.06.2017 șI  nr. 5826/16.06.2017  – prin care solicită desemnarea unui reprezentant  al autorității publice locale, cu statut de observator la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți  din unitățile de învățământ  preuniversitar din mun.Reghin.
Conform art. 13 alin.1. lit.c. combinat cu art.14 alin.1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului  pentru ocuparea funcțiilor vacante de director șI director adjunct  din unitățile de invățământ  preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale  nr. 3969/30.05.2017.
In temeiul  dispozitiilor art.36  alin.2. lit d, alin.6. lit.a. pct.1 coroborat cu art.45 alin.1.  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică localî-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se desemnează reprezentant din partea Consiliului Local al Municipiului Reghin dna Demeter Maria, în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Reghin, care va avea loc în data de 17 iulie 2017 și în perioada 19 - 31 iulie 2017.


Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește persoana nominalizată la art.1.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul mun.Reghin, Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Dna consilier Demeter Maria desemnată la art.1, pe site-ul instituției, Afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA