Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.116

29-06-17 10:16

Din 29.06.2017 privind modificarea HCL Reghin nr. 96/23.11.2016 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţămîntul preuniversitar de stat;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 42.411/23.06.2017 prin care se propune modificarea HCL Reghin nr. 96/23.11.2016, Adresa înregistrată la Registratura Primăriei Municipiul Reghin sub nr. 42.111/21.06.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. b, ale art. 36, alin. (4), lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. Se modifică HCL Reghin nr. 96/23.11.2016 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2016-2017, în sensul introducerii unui nou articol, art. 21, cu următorul text: „Conducerea instituțiilor de învățământ poate redistribui sumele alocate către anumite categorii de burse către altă categorie de burse, fără a depăși suma totală aprobată din bugetul local, în situația în care pentru anumite categorii de burse nu se epuizează numărul maxim aprobat”.


Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Învăţământ, Cultură, Sport” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin și instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Reghin.


Art.III. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Învăţământ, Cultură, Sport” din aparatul de specialitate al Primarului, instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA