Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.122

29-06-17 10:22

Din 29.06.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IULIE-AUGUST 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr.42957/28.06.2017.
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
În temeiul  dispozitiilor art.35, art.36, art.41 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile iulie-august 2017,  în persoana dlui consilier Pădurean Mihai.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dl. consilier Pădurean Mihai;
-Afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA