Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.121

29-06-17 10:21

Din 29.06.2017 privind acceptarea donației SC IRUM SA, reprezentând terenul în suprafață de 1335 mp, situat în Reghin, str.Axente Sever, nr.6, jud.Mureș

Văzând adresa SC IRUM SA, nr.3912/26.06.2017, înregistrată la instituția noastră sub nr.42503/26.06.2017, prin care aceasta își manifestă intenția fermă de a dona către Municipiul Reghin terenul în suprafață de 1335 mp, situat în Reghin, str.Axente Sever, nr.6, jud.Mureș, identificat în CF nr.60753 a Municipiului Reghin, în scopul realizării procedurilor de intabulare a blocului de locuințe situat la adresa mai sus indicată;
Analizând Raportul de specialitate nr.42664/27.06.2017, întocmit de către Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică coroborate cu  prevederile art.863 din Codul Civil
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu prevederile art.45, alin.3  art.121, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală,


HOTĂRĂŞTE :


Art.1.(1) Se acceptă donația având ca obiect imobilului - teren, în suprafață de 1335 mp, situat în Reghin, str.Axente Sever, nr.6, jud.Mureș, înscris în CF nr.60753 Reghin, nr. cad. 60753, proprietatea SC IRUM SA.
       (2) Imobilul precizat la alin.(1) va fi cuprins în domeniul public al Municipiului Reghin după încheierea actului de donație în formă autentică.


Art.2. Anexa la HCL Reghin nr.23/2001, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reghin, se va completa în mod corespunzător.


Art.3.(1) Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze actul autentic de donație.
       (2) Cheltuielile aferente încheierii autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar .


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Compartimentul Juridic.


Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituția  Prefectului Județului Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Compartimentul Juridic. , SC IRUM SA, afișare


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA