Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.120

29-06-17 10:20

Din 29.06.2017 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Reghin către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Mureșului”

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Mureşului” înregistrată la instituţia noastră sub nr. 42585/26.06.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate nr.42662/27.06.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiului Local al Municipiului Reghin;
In baza  Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. (1), alin. (7),  lit. a) şi c) combinat cu art. 45 alin (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă  alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 15.000 lei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureşului reprezentând contribuţie la organizarea celei de a XIII-a ediţii a evenimentului cultural “Festivalul Văii Mureşului”, ce va avea loc în perioada 29-30 iulie 2017.


Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 25.000 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate  de participarea Municipiului Reghin la evenimentul intitulat ”Festivalul Văii Mureșului”, ce va avea loc în perioada 29-30 iulie 2017, în comuna Răstolița.


Art.3. Sumele precizate la art.1 și art.2 vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin la capitolul nr.6702 Cultură - Cheltuieli cu manifestări culturale.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Juridic, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureşului.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA