Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.119

29-06-17 10:19

Din 29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităţilor de cult din Municipiul Reghin aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al Municipiului Reghin, având în vedere:
•Raportul de specialitate nr.35188/25.04.2017 al Compartimentului Juridic;
•Anunțul nr.36640/09.05.2017 și Procesul verbal de afișare nr.36643/09.05.2017 ale Biroului Administrație Publică Locală pentru aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și anunțul publicat în mass-media.
• Precum și avizele comisiilor de specialitate ;
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităţilor de cult din Municipiul Reghin aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Se desemnează membri titulari în Comisia de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar, constituită conform Regulamentului :
1)d-na Luca Daniela -consilier local
2)dl Horváth Daniel Alexandru -consilier local
       (2) Se desemnează membri supleanți în Comisia de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar, constituită conform Regulamentului :
1)dl Pădurean Mihai- consilier local
2)dl Bodó Iózsef-Zoltan- consilier local
       (3) Comisia va fi completată conform Regulamentului prin desemnarea a 3 membrii titulari, respectiv 3 membrii supleanți din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, numiți prin Dispoziție.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Comisia de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar, constituită conform Regulamentului din Anexa 1, respectiv Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Comisia de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar, respectiv Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa la HCL Reghin nr.119/29.06.20172017