Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.118

29-06-17 10:18

Din 29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor A.N.L. din municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, având în vedere:
•Raportul nr.34867/24.04.2017 al Compartimentului Juridic;
•Anunțul nr.34954/24.04.2017 și Procesul verbal de afișare nr.35235/25.04.2017 ale Biroului Administrație Publică Locală pentru aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională și anunțul publicat în mass-media.
• Precum și avizele comisiilor de specialitate ;
Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale Ordinului nr.373/28.07.2015 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, ale art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 şi ale art. 36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 85//1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuinţelor A.N.L.(unităţi locative şi cotele indivize aferente acestora) din Municipiul Reghin, denumite în continuare locuinţe, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1)Se desemnează membrii titulari în Comisia de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin, constituită conform Regulamentului :
1)dl Kelemen Szabolcs- consilier local
2)dl Pușcaș Alexandru - consilier local.
       (2) Se desemnează membrii supleanți în Comisia de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin, constituită conform Regulamentului :
1)dl Pui Dragoș- consilier local
2)dl Bodó Iózsef-Zoltan- consilier local.


Art.3. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin, respectiv înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze în numele Municipiului Reghin, contractele de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea locuințelor ANL.
       (2) Contractele de vânzare - cumpărare vor fi încheiate în formă autentică .
       (3) Urmărirea contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţelor, încheiate sub formă autentică, se face de către Serviciul Impozite și taxe din cadrul Municipiului Reghin.


Art.4. (1) Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.
       (2) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Comisia de vânzare a locuințelor ANL, constituită conform Regulamentului din Anexa 1, respectiv Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului Public, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Comisia de vânzare a locuințelor ANL, constituită conform Regulamentului din Anexa 1, respectiv Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului Public, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă Nr. 1 la HCL Reghin nr.118/29.06.2017