Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.217

23-11-17 08:17

Din 23.11.2017 privind aprobarea operațiunii cadastrale de repoziționare a geometriei și modificarea limitelor imobilului aferent construcției – ”Stație de epurare”, situat în municipiul Reghin str. Castanilor, FN

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 56.797/07.11.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza H.G. nr.964/2002 – Anexa nr.3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Reghin, precum și prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă operațiunea cadastrală de actualizare date-repoziționare a geometriei și modificarea limitelor imobilului, fără modificarea suprafeței totale a terenului aferent construcției – ”Stație de epurare”, înscris în CF 58736/Reghin, cu nr. cad. 58736, situat în municipiul Reghin,  str. Castanilor, FN, conform documentației cadastrale - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA