Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.218

23-11-17 08:18

Din 23.11.2017 privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren strada Școlii, în suprafaţă de 1153 mp

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Raportul de specialitate nr. 56.950/08.11.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin, a imobilului - teren strada Școlii în suprafață de 1153 mp, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza dispoziţiilor anexei nr. III alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Școlii, în suprafaţă de 1153 mp, în vederea înscrierii, în baza Legii nr. 213/1998 - anexa III alin.1, conform documentației cadastrale anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA