Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.221

23-11-17 08:21

Din 23.11.2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului - teren situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr. 61, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr. 57789/13.11.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin; 
În conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator autorizat ANEVAR – Chifor Bogdan Aurelian;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b), ale art. 45 alin.(3) precum şi art.123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.(1) Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului – teren în suprafață de 295 mp, situat în Reghin, str. Gării, nr. 61, evidențiat în CF nr. 60098 Reghin, nr. cad. 3701, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.


Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului - teren în suprafață de 295 mp, situat în Reghin, str. Gării, nr. 61, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. (1) Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator atestat ANEVAR Chifor Bogdan Aurelian, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       (2) Se aprobă prețul de pornire al licitației de ______ lei, echivalent a ______ euro, conform Raportului de evaluare.


Art.4. (1) Vânzarea se face de către Municipiul Reghin, în calitate de proprietar, actul de vânzare cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică după achitarea integrală a prețului de vânzare.
       (2) Actul de vânzare-cumpărare se semnează în numele Municipiului Reghin de către Secretarul Municipiului Reghin.
       (3) Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică vor fi suportate de către cumpărător.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - jud. Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, celor interesaţi, afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Anexa la HCL Reghin nr.221/23.11.2017