Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.222

23-11-17 08:22

Din 23.11.2017 privind aprobarea achiziționării serviciilor în vederea recoltării speciilor de faună sălbatică a pisicilor şi a câinilor hoinari din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit al municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Având în vedere:
- referatul de specialitate al Biroului Cadastru și Registrul Agricol nr.58191 din 16.11.2017, precum și avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
- adresa Instituției Prefectului -Județul Mureș nr. 15478/20.10.2017, înregistrată la UAT Reghin sub nr. 55540 din 24.10.2017 ;
 În conformitate cu prevederile Legii nr.407/206 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic; 
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2)  lit. d) și alin. (6) lit a, pct. 3 și 19 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală -republicată cu modificările și completările ulterioare, 


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă achiziționarea, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare în materie, a serviciilor în vederea recoltării speciilor de faună sălbatică a pisicilor şi a câinilor hoinari din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit al municipiului Reghin.  


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează  Compartimentul Achiziții Publice și Management de Proiecte, Serviciul Buget Contabilitate, Birou Cadastru și Registru Agricol din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin;


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul municipiului Reghin,  Compartimentul Achiziții Publice și Management de Proiecte, Serviciul Buget Contabilitate, Birou Cadastru și Registru Agricol,  afişare la avizier şi pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA