Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.223

23-11-17 08:23

Din 23.11.2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, aferent anului 2018, pentru beneficiarii de venit minim garantat și cantina de ajutor social

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr. 55846 din 25.10.2017  al  Serviciului    Asistenţă Socială precum și Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin ;
-prevederile art. 6 alin.(2) şi (7)  din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu  modificările  şi completările ulterioare,  a  prevederilor art.13, alin.2 din Legea nr.208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
În temeiul  dispozițiilor   art.36 alin.2 lit.d, alin.6, pct.2,  combinat cu  art. 45, alin.1 şi art.115 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE;


Art.1.- Se aprobă Planul de lucrări de interes local, pentru  anul 2018, pentru beneficiarii de venit minim garantat și  cantina de ajutor social, în vederea efectuării orelor de muncă,  conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.- Persoana responsabilă cu repartizarea orelor de muncă,  evidenţa  efectuării orelor, întocmirea pontajului  şi asigurarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, este  d-na Albert Rafila din cadrul Compartimentului Igienă Publică.  


Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri  se încredinţează:  persoana nominalizată la art.2, Serviciul  Asistenţă Socială, Compartimentul Igienă Publică, Serviciul Poliția Locală  şi SC” RAGCL”SA Reghin.


Art.4.- Prezenta  se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Primarului municipiului Reghin, AJPIS Mureş, persoanei nominalizată la art.2, Serviciului  Asistenţă Socială, Compartimentul Igienă Publică,  Serviciul  Poliţie Locală, SC”RAGCL”SA Reghin, Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA