Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.224

23-11-17 08:24

Din 23.11.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate a Serviciului  Asistenţă Socială nr. 55844/25.10.2017, precum și Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
-prevederile art.112 alin.3, lit.b din  Legea nr.292/2011 Legea  asistenţei sociale;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. d,  alin.6, lit.a, pct.2 și art.45 din Legea nr.215/2001 –Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.- Se aprobă Planul anual de  acţiune privind serviciile sociale  acordate în  cadrul Serviciului Asistență Socială  în anul 2018,   conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul  Asistenţă Socială.


Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Județul  Mureş;
-Consiliul Judeţean Mureş –DGASPC Mureş
-Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş
-Serviciul Asistență Socială Reghin
-Serviciul Buget Contabilitate
-Afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe HCL Reghin nr.224/23.11.2017