Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.226

23-11-17 08:26

Din 23.11.2017 privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin asupra apartamentului nr.14, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș și schimbarea destinației apartamentelor nr.14 și nr.39 din locuințe de serviciu în locuințe

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizând solicitarea nr.3841/03.11.2017 a Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin, înregistrată la instituția noastră sub nr.57105/07.11.2017, precum și adresa SC RAGCL SA nr.1848/21.11.2017, înregistrată la instituția noastră sub nr.58771/21.11.2017 și raportul de specialitate nr.57198/07.11.2017 al compartimentului juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
•dispoziţiile art.867,art.868 si art.869 Codului Civil , privind constituirea, exercitarea și stingerea dreptului de administrare;
•prevederile art.21, art.36, (2), c), art art36, (5), a) și art.123, (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
•HCL Reghin nr.190/26.10.2017, HCL Reghin nr.111/18.12.2008, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin asupra apartamentului nr.14, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aproba schimbarea destinatiei apartamentelor nr.14 și nr.39 din locuințe de serviciu în locuinte, din imobilul - bloc de locuinte - situat în Reghin, str. Unirii, nr.57, jud. Mures, proprietate privata a Municipiului Reghin, identificate conform anexei 2 urmând ca acestea sa ramână la dispozitia Comisiei de licitație pentru vânzarea spațiilor - apartamente, garaje, spații comerciale - din blocul situat în b-dul Unirii, nr.57.


Art.3. Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile art.1, din HCL Reghin nr.190/26.10.2017 privind  darea în administrare către Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin a apartamentelor nr.14 și nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situate în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș.


Art.4. Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la art.1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între parți .


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul ADP, Serviciul Impozite și Taxe și Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, SC RAGCL SA Reghin, Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin, Compartiment ADP, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA