Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.189

26-10-17 11:29

Din 26.10.2017 privind darea în administrare către Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin a apartamentului nr.117 cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizând solicitările nr.1179/16.10.2017  și 1818/19.10.2017 depuse de Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin, înregistrate la instituția noastră sub nr.55108/18.10.2017, respectiv 55232/19.10.2017 și raportul de specialitate nr.55311/20.10.2017 al compartimentului juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
•dispoziţiile art.867,art.868 si art.869 Codului Civil , privind constituirea, exercitarea și stingerea dreptului de administrare;
•prevederile art.21, art.36, (2), c), art art36, (5), a) și art.123, (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. (1). Se aprobă darea în administrare către Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin, a locuinței de serviciu, ap.117, situate în imobilul din Reghin, B-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș - proprietate privată a Municipiului Reghin.
     (2). Datele de identificare a locuinței prevăzute la alin.1 din prezenta, sunt cuprinse în Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre..
     (3) Predarea imobilului prevăzut la alin.1 se va face în baza unui Protocol încheiat între părți.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Compartimentul Juridic, Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public Mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin .

Art.3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către : Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe Locale Compartimentul Juridic, Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public Mediu, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa la HCL Reghin nr.189/26.10.2017