Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREAA NR.187

26-10-17 11:27

Din 26.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 53.757/2017, al Biroului Resurse Umane, Salarizare, administrativ, prin care propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată sub numărul 51834/2017;
Văzând Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu dispoziţiile Ordinului nr. 7660 din 24 august 2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, emis de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
În temeiul prevederile art. 36 alin. (9) şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2.- Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei se încredinţează Primarul municipiului Reghin şi Biroul Resurse Umane, salarizare, administrativ.


Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului judeţului Mureş, Primarului Mun. Reghin, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti, Biroul Resurse Umane, salarizare, administrativ şi afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA