Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.129

27-07-17 14:29

Din 27.07.2017 privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent construcției – ”Uzina de apă” proprietatea Municipiului Reghin, imobil situat în com. Solovăstru, nr.650

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 44720/18.07.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza H.G. nr.964/2002 – Anexa nr.3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Reghin, precum și prevederile art. 84, alin.1 lit.a) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă operațiunea cadastrală de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent construcției – ”Uzina de apă” proprietatea Municipiului Reghin, imobil situat în com. Solovăstru, nr.650, de la 13700 mp, la 14230 mp, conform documentației cadastrale - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA