Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.131

27-07-17 14:31

Din 27.07.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractelor de închiriere nr. 136 /19.08.2015 și 137 /19.08.2015 pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, situate în Parcul Tineretului

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului  Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 45212/18.07.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art. 122 și art. 123 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 215/2015 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct.1 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se aprobă prelungirea, prin  Act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a duratei Contractelor de închiriere nr. 136/19.08.2015 și 137/19.08.2015 încheiate între Municipiul Reghin pe de o parte și II Biro Jozsef Andras și SC Betty Ice SRL pe de altă parte, pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, situate în Parcul Tineretului, pe care sunt amplasate construcții provizorii – tonete, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Download:  Anexă la HCL Reghin nr.131/27.07.2017