Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.132

27-07-17 14:32

Din 27.07.2017 privind retragerea dreptului de administrare al RAGCL Reghin asupra imobilului - centrală termică, situată în Reghin, str. Mihai Viteazu, FN, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Raportul de specialitate nr. 46139/26.07.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat privind retragerea dreptului de administrare al RAGCL Reghin asupra imobilului - centrală termică, situată în Reghin, str. Mihai Viteazu, FN,  aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza dispoziţiilor HCL Reghin nr. 16/30.01.2013 privind aprobarea încetării furnizării serviciului de producere și distribuție a energiei termice în Municipiul Reghin.
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de administrare al RAGCL Reghin asupra imobilului - centrală termică, situată în Reghin, str. Mihai Viteazu, FN,  aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin înscris în CF nr. 58383 Reghin, nr. cad. 2431, nr. top. 925/1/1, 926/1/1, 929/1/1.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea radierii dreptului de administrare al RAGCL Reghin din Cartea Funciară.


Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA