Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.133

27-07-17 14:33

Din 27.07.2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, FN, compus din construcție – centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr. 45271/19.07.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile HCL nr. 110 din 29.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu F.N. compus din construcție – centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 mp, domeniul privat al Municipiului Reghin;
În conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator autorizat ANEVAR – Chifor Bogdan Aurelian, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. "c" coroborat cu alin (5) lit.b), ale art. 45 alin.(1) precum şi art.123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.(1) Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului compus din construcție – centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 mp, situat în Reghin, str. Mihai Viteazu F.N., evidențiat în CF nr. 58383 Reghin, nr. cad 2431, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.


Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului compus din construcție – centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 mp, situat în Reghin, str. Mihai Viteazu F.N., aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. (1) Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator atestat ANEVAR Chifor Bogdan Aurelian, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă prețul de pornire al licitației de 198.200 lei, echivalent a 43.400 euro, conform Raportului de evaluare.


Art.4. (1) Vânzarea se face de către Municipiul Reghin, în calitate de proprietar, actul de vânzare cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică după achitarea integrală a prețului de vânzare.
       (2) Actul de vânzare-cumpărare se semnează în numele Municipiului Reghin de către Primar sau de către o persoană împuternicită de catre acesta prin dispoziție.
       (3) Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică vor fi suportate de către cumpărător.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiect, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - jud. Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiect, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, celor interesaţi, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Download:  Anexa la HCL Reghin nr.133/27.07.2017