Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.134

27-07-17 14:34

Din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate- personal contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și din serviciile din subordinea acestuia.

Consiliul local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ nr. 45.286 din 19.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate - personal contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului precum și a serviciilor din subordinea consiliului local în conformitate cu prevederile Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare Minuta înregistrată sub nr. 44.464/11.07.2017 privind negocierea a modului de aplicare a prevederilor Legii – cadru nr.153/2017, modificată și completată prin Actul adițional nr. 45.813/24.07.2017;
În conformitate cu prevederile art.11 și ale art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.b) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. a) și ale art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


ART.1. Se stabilesc coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază  pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Reghin precum și din serviciile  din subordinea acestuia, conform anexei nr.1.


ART.2. Se stabilesc coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază  pentru funcțiile de specialitate - personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Reghin, precum și din serviciile din subordinea acestuia, care intră sub incidența prevederilor art.11 din Legea cadru nr.153/2017,  conform anexei nr.2.


ART.3.  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.


ART.4.  Salariile de bază pentru funcțiile publice și pentru funcțiile de specialitate – personal contractual se stabilesc prin înmultirea coeficienților din anexele nr.1 și 2 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.


ART.5. (1) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere include gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.
a)Salariul de bază pentru funcțiile de execuție este la gradația 0.


ART.6. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în statele de funcții, a serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Reghin sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr.153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.


ART.7. Primarul municipiului Reghin, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.


ART.8. Prezenta hotarâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureș; Primarului municipiului Reghin; Biroului Resurse umane, Salarizare, administrativ; Pe site-ul institutiei; Afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA