Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.135

27-07-17 14:35

Din 27.07.2017 privind aprobarea deplasării Ansamblului de dansuri populare româneşti „Doina Mureşului” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin în vederea participării la Festivalul Internaţional de folclor din Rimini-Italia, în perioada 4-9 august 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 16.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Referatul nr. 21/20.07.2017 întocmit de directorul Casei de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin și înregistrat la instituţia noastră sub nr. 45662/21.07.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate nr. 45664/21.07.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea Ansamblului de dansuri populare româneşti „Doina Mureşului” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin în vederea participării la Festivalul Internaţional de folclor ce va avea loc în localitatea Rimini - Italia, în perioada 4-9 august 2017.
       (2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de  16.000 (șaisprezecemii) lei reprezentând cheltuieli de transport necesară deplasării delegației menționate la alin.(1) în localitatea Rimini – Italia.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin, afişare, publicare pe site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA