Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.236

18-12-17 12:36

Din 18.12.2017 privind aprobarea prețului de vânzare a locuinței ANL situată în Reghin, Str. Libertății, nr. 22, ap. 18 și a vânzării acesteia către chiriașul ROȘ ADRIANA RAMONA

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Cererile înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 45.503/20.07.2017 și 58.271/16.11.2017, propunerea Comisiei de vânzare a locuințelor ANL cuprinsă în Procesul-verbal nr. 2/28.11.2017, Raportul Compartimentului Juridic nr. 59.925/04.12.2017 precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 precum și ale HCL Reghin nr. 118/2017 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin;
În temeiul art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței ANL situate în Reghin, Bld. Libertății, nr. 22, ap. 18 către chiriașul Roș Adriana Ramona, cu plata prețului în rate, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă prețul de 98.230 lei ca preț final de vânzare al locuinței ANL, situat în Reghin, Bld. Libertății, nr. 22, ap. 18, înscris în CF nr. 59038-C1-U18, nr. cadastral 59038-C1-U18, situat la etajul IV, având o suprafață utilă de 52 mp, compus din: debara cu suprafața de 1,24 mp, baie cu suprafața de 4,51 mp, dormitor cu suprafața de 12,06 mp, cămară cu suprafața de 1,36 mp, hol cu suprafața de 6,78 mp, bucătărie cu suprafața de 8,37 mp, cameră cu suprafața de 18,06 mp, respectiv balcon cu suprafața de 5,12 mp; cotă-parte 25,27 mp din părțile comune aferente apartamentului, constând în cameră tehnică (centrala termică a blocului), acoperiș, casa scării, uscătorie, alte spații comune.


Art. 3 Vânzarea locuinței ANL prevăzute în art. 1 se face în condițiile contractului de vânzare-cumpărare, Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre


Art. 4. Se aprobă atribuirea, către cumpărător, a dreptului de folosință pe durata existenței construcției, asupra cotei părți din terenul aferent locuinței, în suprafață de 15,77 mp.


Art.5. Se împuternicește Serviciul Taxe și Impozite să calculeze sumele care se vor vira la Agenția Națională pentru Locuințe pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri și de viramentul acestora către ANL.


Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului public și privat, Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin. 


Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, chiriașul ANL Roș Adriana Ramona, Serviciul Taxe și Impozite, Compartimentul Administrarea Domeniului public și privat și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Descarca: Anexa