Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.235

18-12-17 12:35

Din 18.12.2017 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul-construcție situat în Reghin, str. Spitalului, nr. 11, jud. Mureș către “Despărțământul Reghin al Astrei”

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând solicitarea Despărțământului ASTRA Reghin, nr. 16/06.11.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 57.135/07.11.2017, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 59.866/04.12.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 874, art. 2146 și urm. Cod civil, .,
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), precum și ale art. 124, coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către “Despărțământul Reghin al Astrei”, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui spațiu compus din 2 încăperi în suprafață totală de 14,97 mp, situat în imobilul din municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, jud. Mureș, identificat în CF nr. 55798, nr. cad. 55798-C3 Corp de clădire cu parter și etaj, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, urmând ca holurile și grupul sanitar din imobilul sus menționat să fie folosite conform destinației acestora de spații comune.  
       (2) Datele de identificare a spațiului precizat la alin. (1) sunt cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Atribuirea spațiului precizat la art. 1 se va realiza în condițiile Contractului de atribuire în folosință gratuită prevăzut la Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin cu semnarea actului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Juridic din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, “Despărțământul Reghin al Astrei”, Compartimentul Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Descarca: Anexa