Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.234

18-12-17 12:34

Din 18.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Rapoartele de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe nr.56133/27.10.2017 și nr. 60387/07.12.2017 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, Anunțul nr.56138/27.10.2017 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, precum şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile
-Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, , art. 495 litera (f)
-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
În temeiul dispozițiilor art.36  alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi nivelul amenzilor aplicabile contribuabililor persoane fizice și juridice pentru anul 2018, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a  autorizațiilor de construire și a  altor avize și autorizații pentru anul 2018, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât piețele pentru anul 2018, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  .


Art.4  Se stabilesc taxele pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare, a autorizațiilor de transport în regim de taxi și pentru eliberarea autorizațiilor de piață pentru anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5  Se stabilesc taxele pentru eliberarea atestatului și carnetului de comercializare a produselor agricole, precum și taxele de pașunat pentru anul 2018, așa cum sunt prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.6 Se stabilesc taxele pentru eliberare autorizație trafic greu, pentru funcționarea sistemului de parcare cu plată și taxe pentru înregistrarea vehiculelor, administrate de către Serviciul Poliția Locală, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7  Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2018 conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.8  Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor din piețe pentru anul 2018, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.9 Se stabilesc tarifele pentru utilizarea temporară a sălilor din incintele caselor de cultura „Dr. Eugen Nicoară” și „George Enescu” din municipiul Reghin, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.10 Se stabilește taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul autorizat, conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.11  Se aprobă cota adițională de 50% față de nivelurile maxime ce urmează a fi aplicată:
a) impozitului pe clădiri nerezidențiale proprietatea persoanelor juridice, pentru care proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, conform art. 460 alin.(8) -  
b) impozitului pe teren intravilan, înregistrat la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții.


Art.12   Pentru plata cu anticipație pâna la data de 31 martie 2018, integral a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport se acordă bonificație după cum urmează:
-persoane fizice :   10%
-persoane juridice: 10%


Art.13  Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Reghin impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 500%, conform prevederilor art.489 – Cod fiscal, urmând ca în acest sens să fie elaborate criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute mai sus și regulamentul de aplicare, prin adoptarea unei hotărâri a consiliului local.


Art.14. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018, dată de la care se revocă toate dispozițiile contrare prezentei hotărâri. 


Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează aparatul de specialitate al Primarului.


Art.16. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului – Mureş, Primarului Municipiului Reghin, tuturor compartimentelor din cadrul instituției,  mass-media, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Descarca:  Anexa 1, Anexele 2-10