Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.232

18-12-17 12:32

Din 18.12.2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Înfiintarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, în cuantum de 71.621,10 lei

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.61.320/14.12.2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Înfiintarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, în cuantum de 71.621,10 lei;
Având în vedere:
•HCL Reghin nr. 93/29.05.2017 privind aprobarea participarii Municipiului Reghin cu Proiectul „Înfiintarea unui centru de educatie si îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsa între 0-3 ani în Municipiul Reghin", a Parteneriatului dintre Municipiul Reghin si Asociatia „Filantropia Ortodoxa Alba-Iulia” Filiala Reghin, a cofinantarii aferente proiectului si a sustenabilitatii acestuia pentru o perioada de minim 5 ani de la finalizarea acestuia precum si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului”;
•Notificare Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2903/D/B/13.12.2017, înregistrată la instituția noastră sub nr. 61.180/13.12.2017.
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin (4), lit. d), art.39 alin.(1) si art.45   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului „Înfiintarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani in Municipiul Reghin”, în cuantum de 71.621,10 lei.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din Bugetul Local al Municipiului Reghin  a sumei menționate la alin.(1).


Art.2. Cheltuielile neeligibile aprobate prin prezenta hotărâre vor fi virate către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget-Contabilitate, Caserie, CFP din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, Caserie, CFP Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi.  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA