Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.231

23-11-17 08:31

Din 23.11.2017 privind modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr.58384/17.11.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere HCL Reghin nr. 176/26.10.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Horvath Daniel Alexandru din partea UDMR, ca urmare a demisiei;
Văzând HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin modificată prin HCL Reghin nr. 65/2017;
În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicată, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9) coroborat cu cele ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. Se modifică art. 1 ”Membri titulari” din HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, în sensul înlocuirii d-lui Horvath Daniel Alexandru –membru titular - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Reghin în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin cu dna consilier local Demeter Maria.


Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin și Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară”.


Art.III. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Colegiului Medicilor din Județul Mureș, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala  Mureș, persona nominalizată la art. 1, Compartimentul juridic, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA