Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.230

23-11-17 08:30

Din 23.11.2017 privind modificarea pct. 6 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mures;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 58351/17.11.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Având în vedere HCL Reghin nr. 176/26.10.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Horvath Daniel Alexandru din partea UDMR, ca urmare a demisiei; 
Văzând HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, modificată prin HCL Reghin nr. 138/27.07.2017 și HCL Reghin nr. 173/28.09.2017;
În temeiul art.36 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, alin. (9) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I. Se modifică pct. 6 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, în sensul înlocuirii d-lui consilier Horvath Daniel Alexandru din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu” Reghin cu dl.consilier local Kelemen Szabolcs.     


Art.II. Anexa la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 se modifică în mod corespunzător conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.III. Toate celelalte prevederi ale HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.  Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, persoana desemnată, Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu” Reghin, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe pagina de internet a instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa HCL nr.230/23.11.2017