Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.229

23-11-17 08:29

Din 23.11.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Adresa Universității Petru Maior din Tg Mureș nr. 213/02.11.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiul Reghin sub nr. 56.819/06.11.2017, precum și Protocolul de colaborare privind educația juridică încheiat la nivel central între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public;
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic nr. 56.819/17.11.2017 precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În temeiul art. art. 36 alin. (2), lit. b) și (6) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin, având ca părți Universitatea Petru Maior din Tg Mureș, Municipiul Reghin și Inspectoratul Școlar Județean, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.


Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiul Reghin să semneze Protocolul de colaborare menționat la art. 1.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Juridic și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin. 


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
KELEMEN SZABOLCS
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa HCL nr.229/23.11.2017