Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.200

26-10-17 11:40

Din 26.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 96/26.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 55943/26.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) coroborat cu art. 45 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I. Se modifică și completează Regulamentul privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, aprobat prin HCL Reghin nr. 96/26.06.2013, astfel:
1. Paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Potrivit prezentului Regulament, vânzarea terenurilor, prin vânzare directă, se poate face în favoarea proprietarilor construcțiilor (persoane fizice sau juridice) aferente și/sau limitrofe (fără cale de acces) acestor terenuri, în următoarele situații:
a) Terenurile atribuite în folosință, în baza unor contracte de închiriere.
b) Diferența de teren între cel obținut prin Ordinul Prefectului și cel deținut efectiv în folosință.
c) Terenurile aferente construcțiilor definitive autorizate, pe terenul proprietate privată a Municipiului Reghin.
d) Terenurile aferente imobilelor, cu destinația de locuințe, cumpărate de foștii chiriași în temeiul Legii nr. 112/1995, înscrise în CF și împrejmuite.
e) Terenurile pentru care proprietarii construcțiilor nu au înscris în CF un drept de folosință.
f) alte categorii de terenuri proprietate privată a Municipiului Reghin aferente și/sau  limitrofe (fără cale de acces) imobilelor deținute de persoane fizice sau juridice pentru care nu există prevăzută, prin lege specială, o altă procedură.”
2. Punctul 5.2. din Cap. 5 ”Dispoziții finale” se modifică și va avea următorul cuprins:
”Se delegă Secretarul Municipiului Reghin să semneze, în numele și pe seama Municipiului Reghin, actele de vânzare a terenurilor în formă autentică, respectiv contractul de vânzare-cumpărare și documentația de dezmembrare acolo unde situația o impune, enumerarea fiind exemplificativă.”
3. După punctul 5.2. din Cap. 5 ”Dispoziții finale” se introduce un punct nou cu următorul cuprins:
”5.2ą În condițiile în care hotărârea de consiliul local de aprobare a vânzării va fi  revocată/anulată pe cale administrativă/judecătorească, autoritatea publică locală va restitui cumpărătorului suma achitată, cumpărătorul neavând dreptul de a emite alte pretenții, obligându-se să predea imobilul – teren Municipiului Reghin”.


Art.II Celelalte prevederi ale Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 96/26.06.2013 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Secretarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Secretarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Juridic, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA