Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.198

26-10-17 11:38

Din 26.10.2017 privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureș.
Având în vedere: Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ nr.55464 din 23.10.2017  prin care propune aprobarea  Statului de funcții a Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară din Reghin, precum și avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Reghin ;
Adresa nr. 4841/19.10.2017 înaintată de Spitalul Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin, înregistrată la Primăria municipiului Reghin sub nr. 55279/20.10.2017 prin care se înaintează spre aprobare Statul de funcții al Spitalului Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin;  
Prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;             
Hotărârea Guvernului nr.56/29.01.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;   
Prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Reghin nr. 72/09.07.2010 privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale  a  Spitalului Municipal ,dr. Eugen Nicoară din Reghin; 
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b,  ale alin.(6) lit.a punctul 3, coroborate cu prevederile, art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară din Reghin, conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2  Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Spitalului Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin.


Art.3  Prezenta hătarâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureș; Primarului municipiului Reghin; Biroului Resurse umane, Salarizare, administrativ; Pe site-ul institutiei; Afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA