Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.197

26-10-17 11:37

Din 26.10.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr.54897/17.10.2017
Având  în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.47 alin.3, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile noiembrie-decembrie2017,  în persoana dlui consilier Kelemen Szabolcs.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dl. consilier Kelemen Szabolcs  ;
-Afişare .


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA