Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.145

30-08-17 10:45

Din 30.08.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociația Club Sportiv BAD BOY Reghin în vederea organizării și desfășurării Cupei Bad Boy la box ce va avea loc în municipiul Reghin în perioada 07-08 septembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresele Asociației Club Sportiv BAD BOY Reghin înregistrate la instituţia noastră sub nr. 48191/17.08.2017, respectiv nr. 49678/30.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 48937/23.08.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociația Club Sportiv  BAD BOY Reghin în vederea organizării și desfășurării competiției sportive: Cupa Bad Boy la box, ce va avea loc în perioada 07-08 septembrie 2017 la Sala de Sport situată în Parcul Tineretului din mun. Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 7.000 lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin. (1).
       (3) Se aprobă punerea la dispoziția Asociației Club Sportiv BAD BOY Reghin, cu titlu gratuit, a Sălii de Sport situată în Parcul Tineretului din mun. Reghin și a unei instalații de sonorizare necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului menționat la alin. (1).


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Asociația Club Sportiv BAD BOY Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociația Club Sportiv BAD BOY Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, Sala de Sport Parcul Tineretului, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa