Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.136

27-07-17 14:36

Din 27.07.2017 privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni-Republica Moldova, în perioada 18-21 august 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere invitaţia oficială a Primarului Municipiului Ungheni – Republica Moldova nr. 884-02/1-37 din 07.07.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 44495 din data de 12.07.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 45404/19.07.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.e) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă deplasarea delegaţiei Municipiului Reghin,  în localitatea Ungheni – Republica Moldova, în perioada 18 – 21 august 2017, în vederea participării la evenimentul ”Zilele municipiului Ungheni”, în următoarea componență:
1. Primarul Municipiului Reghin – d-na Maria Precup
2. consilier local Danciu Gavril 
3. consilier local Horea Gheorghe
4. consilier local Luca Daniela
5. consilier local Bîndilă Claudiu Gabriel
6. consilier local Rus Dan Dorul  


Art.2. Componenţa delegaţiei stabilită la art.1 va fi completată cu persoane numite prin Dispoziţia Primarului Municipiului Reghin. 


Art.3. Drepturile privind deplasarea şi decontarea cheltuielilor aferente sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare și vor fi alocate din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport, persoanele nominalizate la art. 1, Mass-media, afişare site-ul Primăriei.   


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA