Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.138

27-07-17 14:38

Din 27.07.2017 privind modificarea pct.3 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, județul Mures;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 45460/20.07.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
Având în vedere adresa Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin nr. 1178/11.07.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 44383/11.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale –actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014;
În temeiul art.36 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, alin. (9) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se modifică pct. 3 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, după cum urmează:
3. Liceul tehnologic Ioan Bojor: 1.Consilier local Luca Daniela


Art.2. Toate celelalte prevederi ale HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Reghin și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, unităţiile de învăţământ din municipiul Reghin, Compartimentul Îînvățământ, Cultură, Sport, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe pagina de internet a instituției.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA