Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.141

27-07-17 14:41

Din 27.07.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia ”Csillag Reghin” în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Zilele Culturale Maghiare din Reghin – 2017”, ediția a V-a

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei ”Csillag Reghin” nr. 12/12.07.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 44626/12.07.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 46187/26.07.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia ”Csillag Reghin” în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Zilele Culturale Maghiare din Reghin – 2017” ediția a V-a, ce va avea loc în municipiul Reghin, în perioada 1 - 3 septembrie 2017, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 26.000 lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin. (1).


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Asociaţia ”Csillag Reghin”.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociaţia ”Csillag Reghin”, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA 
    


 

Download: Anexă la HCL Reghin nr.141/27.07.2017