Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.142

27-07-17 14:42

Din 27.07.2017 privind retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin asupra apartamentului nr.117, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând raportul de specialitate nr.46189/26.07.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•Adresa Liceului Tehnologic ”Petru Maior”  Reghin  nr.1353/06.07.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr.44012/07.07.2016;
•Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;
•Prevederile HCL Reghin: nr.18/31.01.2011, privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Petru Maior a unui număr de 2(două) locuințe de serviciu situate în imobilul din Municipiul Reghin, Bulevardul Unirii, imobil proprietate privată a Municipiului Reghin .
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior”  Reghin  asupra apartamentului nr.117, având destinația locuință de serviciu situat în Reghin, B-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1). Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile art.1, din HCL Reghin nr.18/31.01.2011, privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Petru Maior a unui număr de 2(două) locuințe de serviciu situate în imobilul din Municipiul Reghin, Bulevardul Unirii, imobil proprietate privată a Municipiului Reghin.


Art.3. Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la art.1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între parți .


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Liceul Tehnologic ”Petru Maior”  Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER, 
PĂDUREAN MIHAI 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA