Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.143

24-08-17 14:30

Din 24.08.2017 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Reghin cătreAsociaţia ”Comunităţilor Văii Gurghiului”

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei ”Comunităţilor Văii Gurghiului” nr.141/22.08.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 48953/23.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 48939/23.08.2017, Referatul de necesitate nr.48924/23.08.2017 întocmit de instituțiile de cultură aflate în subordinea instituției noastre, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (7), lit. a) şi c) combinate cu cele ale art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 35.000 lei către Asociaţia ”Comunităţilor Văii Gurghiului”, reprezentând contribuția anuală a Municipiului Reghin în calitate de membru al acestei asociații.


Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 25.000 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de participarea Municipiului Reghin la evenimentul intitulat ”Festivalul Văii Gurghiului” - ediția a-XII-a, ce va avea loc în perioada 25-27 august 2017.


Art.3. Sumele precizate la art.1 și art.2 sunt cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin la capitolul nr.6702 - Cultură, asociații și fundații.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Juridic, Asociaţia ”Comunităţilor Văii Gurghiului”,  afişare pe site-ul Primăriei.          


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ    
CONSILIER,  
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA