Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.246

18-12-17 12:46

Din 18.12.2017 privind aprobarea Listei - cuprinzând solicitanții îndreptățiți sa primească o locuință socială- destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate fostilor proprietari pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.60183/06.12.2017 a Biroului Administrație Publică, Relații cu publicul, prin care se propune  aprobarea Listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți sa primească o locuință socială  destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2018.
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
- prevederile art.1 alin 3, art.2, alin 3 și 4 din OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată și modificată prin Legea nr.84/15.04.2008, prevederile Legii nr.114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;
- Procesul-verbal  al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
În temeiul art.36,  alin 6, pct.19 lit. e,  art.45 alin 1 și 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, actualizată


HOTĂRĂŞTE:


Art.1: Se aprobă Lista -cuprinzănd solicitanții îndreptățiți sa primească o locuință socială-destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate fostilor proprietari pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarăre;                    


Art.2.: Contestațiile împotriva prevederilor prezentei hotărâri se vor adresa instanței de contencios administrativ.     


Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroului Administrație Publică, Relații cu publicul .  


Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: Intituţiei Prefectului Judeţului Mureş; Primarului municipiului Reghin;  Biroului Administrație Publică, Relații cu publicul,  Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa