Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.245

18-12-17 12:45

Din 18.12.2017 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Reghin,Județul Mureș din România și orașul Levice din republica Slovacă

Consiliul Local al Municipiului Reghin,Jud.Mureș
Având în vedere Scrisoarea de intenție  a Primarului Orașului Levice, Republica Slovacă-înregistrată  sub numărul 49836/01.09.2017
Văzând Avizul de oportunitate și de conformitate pentru Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Reghin ,Județul Mureș, România și Orașul Levice, Republica Slovacă-al Ministerului Dezvoltării regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  nr.112654/03.10.2017, înregistrat la instituția noastră sub numărul 53096/04.10.2017,precum și Avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe Nr.H 2-2/2131 înregistrat la instituția noastră sub numărul 55957/26.10.2017    
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,cu modificările și completările ulterioare în baza căreia s-a afișat la sediul instituției și pe site-ul acesteia la secțiunea Transparență decizională ,anunțul nr.54100/11.10.2017 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între municipiul reghin și orașul Levice din Republica Slovacă
Analizând Raportul despecialitate al Biroului Administrație Publică Locală,relații cu publicul ,înregistrat sub numărul  53293/05.10.2017 prin care se propune aprobarea Înțelegerii de Cooperare între cele două localități,precum și Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
În conformitate cu prevederile art.41 din legea 590/2003 privind tratatele,cu modificările și completările la zi
În temeiul dispozițiilor art.15.16.al art.36 alin.(2),alin(7),litera b și c ,ale art.45 alin 2 litera f și art.115 alin(1) lit.b din legea 215/2001-privind administrația publică locală.republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE


Art.1.Se aprobă Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Reghin, Jud.Mureș din România și Orașul Levice din Republica Slovacă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze în numele și pe seama Municipiului Reghin Înțelegerea de Cooperare menționată la art.1.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului reghinși Biroul APL,relații cu publicul.


Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la -Instituția Prefectului Județului Mureș,Primarul Municipiului Reghin,Biroul APL,relații cu publicul, afișare, publicare pe pagina de internet a instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa