Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.244

18-12-17 12:44

Din 18.12.2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 23250/20.09.2016 dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa Fundaţiei „Fiducia” Reghin înregistrată la instituţia noastră sub nr. 60610/11.12.2017;
Analizând Raportul de Specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 60808/12.12.2017, precum şi Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. a) coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea Contractului de Asociere nr. 23250/20.09.2016 dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” Reghin, pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv până în data de 31.12.2018, potrivit Actului adițional - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Se aprobă asigurarea, pentru perioada menționată la art. 1, a cantităţii de 53.840 kg. hrană necesară pentru câinii fără stăpân aflați la nivelul municipiului Reghin.
        (2) Suma necesară asigurării cantității de hrană precizată la alin. (1) se cuprinde și se alocă din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2018.


Art.3. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Fundaţia „Fiducia” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Fundaţia „Fiducia” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa