Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.243

18-12-17 12:43

Din 18.12.2017 privind aprobarea Planului de măsuri privind Incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Reghin, pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate a Serviciului Asistenţă Socială nr.59412/27.11.2017, precum și Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
-prevederile   Legii nr.292/2011 Legea  asistenţei sociale;
-prevederile HG nr.18/14.01.2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. d,  alin.6, lit.a, pct.2 și art.45 din Legea nr.215/2001 –Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.- Se aprobă Planul de măsuri privind incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă, pentru  anul 2018 ,   conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul  Asistenţă Socială.


Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Județul  Mureş;
-Consiliul Judeţean Mureş –DGASPC Mureş
-Serviciul Asistență Socială Reghin
-Serviciul Buget Contabilitate
-Afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA