Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.242

18-12-17 12:42

Din 18.12.2017 Privind aprobarea modalității de finanțare a serviciului social de preparare și servire a mesei calde - Cantina de Ajutor Social, care a fost identificat și este necesar să fie finanțat la nivelul Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr.51741/29.11.2017  a  Serviciului   Asistenţă Socială , precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile : 
-art.136, alilin.2 dinLegea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale;
-Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
-Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 mai 2016 – legea privind achizițiile publice
În temeiul prevederilor art.36, alin.1 și 6, lit.a, pct.2 , art.45 şi art.115,alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată;


HOTĂRĂŞTE;


Art.1.- Se aprobă modalitatea  de finanțare  a serviciului social de preparare și servire a mesei calde - Cantina de Ajutor Social, care a fost  identificat și este necesar să fie finanțat  la nivelul Municipiului Reghin, prin aplicarea  procedurilor simplificate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale,  prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.


Art. 2.- Se aprobă modelul cadru a Caietului  de sarcini pentru contractarea serviciului social de preparare și servire a mesei calde Cantina de Ajutor Social, conform Anexei nr.1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul  Asistenţă Socială şi Serviciul  contabilitate, buget, CFP, casierie, Compartimentul Achiziții Publice.


Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Mureş;
-Primarul municipiului Reghin;
-Serviciul Asistenţă Socială;
-Serviciul Contabilitate, Buget, CFP, Casierie ;
-Compartimentul Juridic;
-Compartimentul Achiziții Publice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa