Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.241

18-12-17 12:41

Din 18.12.2017 privind transformarea unui post contractual de șofer în post de asistent medical, din cadrul Serviciului S.M.U.R.D. Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş,
Având în vedere: Raportul de specialitate nr. 60144/2017, al Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ, prin care propune transformarea unui post de şofer I, în post de asistent medical, din cadrul Serviciului S.M.U.R.D. Reghin, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 36  alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin. (3) lit “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –actualizată, potrivit căruia Consiliul local aprobă, la propunerea primarului în condiţiile legii, Statele de Funcţii şi numărul de personal al Aparatului de specialitate al primarului, ale unităţilor şi serviciilor  subordonate;   

- Hotărârea Consiliului Local nr. 102/23.06.2015 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local precum şi a statelor de funcţii ale acestora;   

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă transformarea postului contractual de șofer I din cadrul structurii organizatorice al Serviciului S.M.U.R.D. Reghin  în post contractual de asistent medical.


Art. 2  Se modifică Statul de funcții al Serviciului S.M.U.R.D. Reghin, corespunzător celor menționate la art nr. 1.


Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, Salarizare, administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la Primarul Municipiului Reghin, Instituţia Prefectului Judeţului Mureş,  Biroul Resurse umane, salarizare, administrativ.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA