Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.240

18-12-17 12:40

Din 18.12.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ștrandului Municipal Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 modificat și completat prin HCL Reghin nr. 191/17.12.2013

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 60947 din data de 12.12.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a obiectivului Ștrand Municipal modificată și completată prin HCL Reghin nr. 191/17.12.2013 privind modificarea HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a obiectivului Ștrand Municipal, precum și HCL Reghin nr. 119/15.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. c) și d), alin. (5) lit. a) și b), alin. (6) lit. a) pct. 3-6 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. (1) Se modifică și completează art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ștrandului Municipal Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 modificat și completat prin HCL Reghin nr. 191/17.12.2013 care va avea următorul conținut:
”Art. 2  Accesul în ștrand se poate face contra cost, prin plata biletului de intrare.
Prețul biletelor de intrare se stabilește la 7 lei/zi pentru copii cu vârsta între 5-18 ani și 10 lei/zi pentru persoane adulte.
Închiriere șezlong 5 lei/zi.
Copiii cu vârsta de până la 5 ani sunt exceptați de la plată.”
        (2) Se modifică art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare Ștrandul Municipal Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 modificat și completat prin HCL Reghin nr. 191/17.12.2013 care va avea următorul conținut:
”Tarifele aferente activităților desfășurate în incinta patinoarului artificial mobil sunt următoarele:
Persoane adulte – 6 lei/tura de 1h30 minute;
Copii cu vârsta între 5-18 ani – 4 lei/tura de 1h30 minute;
Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de intrare gratuită.
Închiriere patine – 5 lei/tura de 1h30 minute.”


Art.II. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Ștrandului Municipal Reghin aprobat prin HCL Reghin nr.60/18.06.2010 modificat și completat prin HCL Reghin nr. 191/17.12.2013 rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Ștrandul Municipal din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Ștrand Municipal, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA