Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.239

18-12-17 12:39

Din 18.12.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a Contractul de administrare nr. 19839/07.12.2011 încheiat între Municipiul Reghin și Protopopiatul Greco-Catolic Reghin – Parohia Greco-Catolică Reghin I

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa Protopopiatului Greco-Catolic Reghin – Parohia Greco-Catolică Reghin I nr. 08/17.11.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 58375 din data de 17.11.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 60329/06.12.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu:
- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată și actualizată;
- prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor – republicată, actualizată;
- prevederile art. 867 din Noul Cod Civil;
- prevederile HCL Reghin nr. 167/24.11.201;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea Contractul de administrare nr. 19839/07.12.2011 încheiat între Municipiul Reghin și Protopopiatul Greco-Catolic Reghin – Parohia Greco-Catolică Reghin I în temeiul HCL Reghin nr. 167/24.11.2011 privind darea în administrare a imobilului apartament nr. 93 din Blocul de locuințe situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, Protopopiatului Greco-Catolic Reghin – Parohia I Reghin, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, respectiv până în data de 17.12.2022 inclusiv, potrivit Actului adițional - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.2. Toate celelalte prevederi ale contractului, cu modificările și completările aduse prin acte adiționale ulterioare, rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Reghin - d-na Precup Maria cu semnarea actului prevăzut la art. I din prezenta hotărâre.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe, Protopopiatul Greco-Catolic Reghin, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa